رنگ در قرآن
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشکده صدا و سیمای قم
تاریخ دفاع: 1382
نام استاد/نام دانشجو : خشایار (عبد الحسین) بگان
موضوع این پژوهش رنگ در قرآن است. رنگ که سری از اسرار هستی است و خدا آن را چون لباسی بر تن موجودات کرده است؛ و آن را نشانه ای بزرگ از تدبیر خود قرار داده است. قرآن اندیشه در رنگ و تمایز آن در موجودات را مایه خشوع و خشیت دانشمندان می داند. این اثر پژوهشی قرآنی و روایی است که به موضوع رنگ از دیدگاه قرآن و سنت می پردازد.