صد منزل تا خدا (ترجمه تبیین المقامات و تعیین الدرجات علاء الدوله سمنانی)
117 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از آنجا که تبیین المقامات و تعیین الدرجات پس از قرنها برای نخستین بار با تصحیح چاپ می شد جا داشت که به فارسی ترجمه شود تا استفاده از آن گسترش یابد. وآنگهی چون موضوع کتاب تبیین مقامات عرفانی و تعیین درجات سلوکی است و در حوزه ی عرفان عملی به قلم عالمی وارسته و عارفی از خود رسته چون علاء الدوله سمنانی به رشته تحریر در آمده، ضرورت ترجمه دوچندان می شود. زیرا عرفان عملی مخاطبان گسترده تری نسبت به عرفان نظری دارد. ادبیات نوشتاری متن که به سبک اصطلاحنامه ای است و هر مقام را در یک پاراگرف و هر درجه را در یک یا دو جمله با عبارتی کوتاه و معانی بلند و به تعبیر خواجه ی شیراز به لفظ اندک و معنای بسیار، بیان نموده ترجمه را ناچار می نمود. اگر ترجمه آنگونه که بایسته است به سرانجام رسد، نتیجه ی آن تعریف دقیق مقامات صدگانه ی عرفانی و تفسیر عمیق درجات هزارگانه یا هزار و یک منزل سیر و سلوک به زبان فارسی خواهد شد که در نوع خود کم یا بی نظیر است. آشنایی خوانندگان و سالکان فارسی زبان با مقامات و درجات عرفانی به طور اختصار از زبان دانشمندی که خود سالها بر مسند ارشاد سالکان تکیه زده غنیمتی است که با توفیق الهی بدست آمده و باید شکرگزار آن بود. اثر حاضر در انتشارات علمی و فرهنگی زیر چاپ است.